Articles

Perkthime

Të nderuar vizitues,
Ju bëjmë me dije se shërbimi më i ri që ofron KëshillimeLigjore, i cili është përkthime zyrtare nga gjuha rumune në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.

Sherbim i ofruar nga znj. Elona Bano si përkthyese zyrtare e gjuhës rumune, e licencuar nga Ministria e Drejtësisë.

Last Updated on Friday, 21 February 2014 18:52

Vendime Unifikuese

Last Updated on Saturday, 22 February 2014 19:46

Elona Bano

European curriculum vitae format

informacion personal

Emri

 

elona bano


 

str: Tirana, Albania

Telefoni

 

 

Fax

   

E-mail

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
     

eksperience pune

               

Mars 2003

 

Perfaqesuese e Universitetit “Ovidius” Konstanca në Takimin Ndërkombetar i organizuar nga BE, në Kluzh, Rumani për problemet e minoriteteve dhe integrimit të tyre social-ekonomiko-shoqëror.

Korrik 2005

 

Praktikë pune në Ministrinë e Integrimit Europjan, ku kam mësuar më shumë   rreth MSA-së dhe “aquis comunitare” .

Gusht 2005

 

Praktikë pune e organizuar nga bashkëpunimi mes Fondacionit Sorros dhe Qeverisë shqiptare pranë Departamentit të Administratës Publike duke dhëne kontributin tim për           interpretimin e Ligjit për “Statusin e nëpunësit civil”

     

Shtator 2005

 • Shkurt–Maj 2007
 • Qershor– Shtator 2007
 • Tetor   2007- Gusht 2009
 • Nentor 2009 deri Korrik 2010
 • Qershor 2010 deri
 • Shkurt2011

 

 • Shkurt 2011 deri Tani
  • Maj 2012 - Dhjetor 2012
 • Dhjetor 2012
 • Janar 2013
 

Praktikë pune në Minsitrinë e Drejtesisë pranë Drejtorisë së Kodifikimit.

 

 

Trajnim i organizuar nga Zyra Ndërkombetare Juridike “White &Case”-Moskë si asistent avokate.

 

Praktikë pune në “Institutin Kombëtar të Diasporës” në Ministrinë e Jashtme.

 

Drejtoreshë promovimi të tregjeve lindore të Rumanisë, Malit të Zi, Shqipërise në Touroperatorin ndërkombetar “Balkan Express” në Moskë.

 

Pedagoge e jashtme pranë Universitetit Europjan të Turizmit, Tiranë, në lëndën “E drejtë Ndërkombëtare e Krahasuar”, “Legjislacioni i Turizimit”, “ E drejta e Mjedisit”.

 

Pedagoge me kohë të plotë pranë Universitetit “Marin Barleti”, Koordinatore e studimeve Master prane Departamentit te Drejtes Publike. Lektore në lendet, “E drejta e Mjedisit”, “E drejta e Transportit”, “E Drejta Nderkombetare Publike”;

 

Dekane e Studentëve pranë Universitetit “Marin Barleti” dhe lektore në lëndët: “E drejta Ndërkombëtare Publike”, “Të Drejtat e Njeriut”, “E drejta e Transportit Ndërkombëtar”, “E drejta e Mjedisit”

 

Eksperte per monitorimin e Strategjise Ndersektoriale te Drejtesise prane fondacionit Soros

 

Avokate me nr. 5847 lic. Dhoma e Avokatise Tirane

 

Perkthyese zyrtare e gjuhes Rumune e licencuar nga Ministria e Drejtesise.

     

arsimimi dhe trajnimet

•qershor 1998

 • qershor 2002
 

Diplomuar për njohjen e gjuhes rumune prane Kolegjit shtetëror « Dimitru Panaintescu Perpessicius » pas një viti përgatitor.

Diplomuar nga Kolegji Rumun « Dimitru Panaintescu Perpessicius » me diplomë ekselence, profili human, Histori-Filologji.

 

• korrik 2006

 • Korrik 2007
 • Shtator 2007
 • 8.06.2009
 

Diplomuar nga Universiteti «Ovidius », Konstanca, Rumani në Fakultetin e Drejtësisë me një diplomë Bachelor me temeë “ Hetimi i vrasjeve dhe roli i daktiloskopisë - vështrim krahasues mes Rumanisë dhe Shqiperisë”.

 

Diplomuar për njohjen e gjuhes ruse pranë Faklutetit Filologjik të Universitetit shtetëror “Miqësia e Popujve”, Rusi, Moskë pas një viti përgatitor.

 

Studime master shkencor në Universitetin rus “Miqësia e Popujve”, Moskë, pranë katedrës të së drejtes Ndërkombtare, specializimi “Master në të drejtën ndërkombëtare publike”.

Diplomuar dhe marrë titullin Master në Artet e Drejtësisë, në specializimin E drejta ndërkombëtare publike me temë diplome “Zgjidhja paqësore e konflikteve në të drejtën detare ndërkombëtare”.

 

Gjuhët e huaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veti teknike

Cilesi dhe aftësi personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikime

 
 • Rusisht/ shumë   mirë (shkrim, e folur, e lexuar)                           
 • Italisht / shumë  mirë (shkrim, e folur, e lexuar)
 • Anglisht/ shumë  mirë (shkrim, e folur, e lexuar)
 • Rumanisht / shumë   mirë (shkrim, e folur, e lexuar)
 • Gjermanisht / mirë (shkrim, e folur, e lexuar)
 • Njohuri shumë   të mira të gjuhës Latine

Shqip- gjuha e nënës

 • Nënvizoj faktin se dëshmi e vlefshme që demonstron njohjen e gjuhëve Rumune dhe Ruse janë diplomat e kryerjes së studimeve në këto shtete.

 

Njohuri shumë   të mira të kompjuterit në programe si :MS Word, Power Point, Consultant-Plus, Exel

- Aftësi për ti ballë stresit
- Ndjenjë e fortë përgjegjësie dhe përqendrimi në punë

- Vetëmotivim i fuqishëm dhe aftësi komunikuese shumë të mira gjatë punës në grup

- Aftësi publicistike dhe krijuese: mbi 40 shkrime të botuara në revista specialiteti në Rusi dhe Rumani dhe shkrime në shtypin e përditshëm shqiptar.

 

 

-          Minoritetet arumune në Shqipëri dhe shqiptarët në Rumani – Revista Istros, Braila 1999

-          “Naum Vecilharxhi me një muze në Rumani”- gazeta Shqip, Nr. 200, 24 korrik, 2007, f. 24

-          “Medvedev, si e shohin rusët pasardhësin e hekurt të Putin” 6.3.2008, gazeta Tema

-          Një ditë në shtëpinë e Tolstoit : jeta e gjeniut nga zejtar këpucësh deri te
kryevepra botërore "Lufta dhe Paqja"
Tema. - Nr. 2225, 4 nëntor, 2007, f. 12 – 13

-          “Historianët rusë : Pavarësia e Kosovës është në rrugë të pakthyeshme, Tema - 3 shkurt.2008

-          Dostojevski, pjesa e errët e jetës së një njeriu; Tema. - Nr. 2371, 1 qershor, 2008, f. 20

-          “Gazprom”, politika energjitike për           dominimin e Europes, Tema 19 janar 2008

-          “Nga Rusia me dashuri (për Obamën)” Tema, 9 nentor 2008

-          Diskriminimi i heshtur alla evropian” Metropol. 1 tetor 2010 http://www.gazetametropol.com/tekst.php?idt=67615

-          “Quo vadis Shqipëri në 2011”; Metropol, 7 janar 2011,   fq 10 http://www.gazetametropol.com/tekst.php?idt=68717

-          Opinion mbi opinionistët”, Metropol,maj 2011, fq 17

-          “A është Valdimir Putin i duhuri për Rusinë e 2012-ës”, Metropol, 3 dhjetor, 2011

     

Publikime  Monografi, tekste, etj.:       - Hyrje në Edukimin   Ligjor – Udhëzues për të rinjtë; Botim i I Institutit Kërkimor Shkencor dhe                                                                       Universitetit “Marin Barlet Tiranë, shtator 2011    

 

Artikujshkencorë:   - “Kontributi i Kirit të Madh në të drejtën për vetëvendosje të Kombeve”; Revista shkencore “Perla”, nr. IV, viti 2010

 

 1.                                                                - “Problemet e mëdha të Turizmit tonë Shqiptar, pikëvështrim nga e drejta e turizmit”, Revista Ekonomisti, Bukuresht 2009

 

Referenca në Konferenca         

- Turizmi në Shqipëri dhe sfidat e legjislacionit turistik, Konferenca Ndërkombëtare “Shqipëria është kulturë”, Apolloni 2010

- Europianizimi si zgjidhje në menaxhimin e konflikteve në ballkanin Perëndimor, Kumtesë e mbajtur në Prishrinë, 24-25  qershor 2011 me

   Temë “Managing Diversity in Post-Conflict Western Balkans:  Multuculturalism, Multiethnicity, and Europeanization”, International  

   Conference        

Last Updated on Thursday, 11 July 2013 19:10

Edmond Ahmeti

     
     

Europass

Curriculum Vitae

 
   

Personal information

 

Emer Mbiemer

Edmond Ahmeti

Adresa

Str.Tirane, Albania

Telefoni

 

Mobile:+355686960194

 
   

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 
   
   
   

Gjinia

Mashkull

   
   

Eksperiencë pune

 
   

Datat

Janar 2009 – Shtator 2010 themelues i OJF “Proactive” e cila ka për qëllim propogandimin e kuadrit ligjor shqiptar pranë shoqërisë civile.

Janar – Shtator 2010 “City Park Albania”, Asistent i Shefit te Departamentit të Burimeve Njerëzore

Tetor 2010-shtator 2012 – “Toskana Imp-Exp”, Jurist i kompanisë, Tirane

Arsimimi

Shtator 2012-Janar 2013 - Jurist ( padite e regresit ), prane Byrose Shqiptare   te Sigurimit Tirane

Janar 2013 dhe ne vazhdim   “Universiteti Vitrina” Tirane

   
 

2001-2005 Gjimnazi “Pandeli Sotiri “ Gjirokaster, Albania

Titulli i kualifikimit të fituar

Praktikë pune

2005-2009 Bachelor në Drejtësi- Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë, Universiteti I Tiranes, Fakulteti I Drejtesise

2012 – në vazhdim, Doktorant në Shkollën Doktorale të “Universitetit Evropian të Tiranës” në seksionin Civil me temë “Mbrojtja e veprave te prejardhura nga Ligji i te Drejtes se Autorit dhe rastet e praktikes gjyqesore te lidhura me to”

2006-2007 - Eltiona Metani Law Studio

2007-2008 -Julian Kola Law Studio 2007,

2009 Asistent Avokat Zyra ligjore e Zhyljen Ristanit

Fushat kryesore të ekspertizës dhe specializimit

-E Drejta Civile

-E Drejta Civile e krahasuar

-Procedura Civile

-E Drejta e Punës

- E Drejta e Biznesit

   

Niveli kombëtar dhe ndërkombëtar i specializimit

Avokat pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Dhoma e Tiranës

Doktorant

   
   
   

Gjuha e nënës

Gjuha shqipe

   

Gjuhë të huaja

Anglisht shumë mirë (e folur, e shkruar)

Italisht shumë mirë (e folur, e shkruar)

   
   

Aftësi të tjera

I shoqërueshëm dhe i sjellshëm. Komunikues dhe me aftësi të mira adoptimi në situata dhe me kultura të ndryshme.

Rezistencë ndaj presionit.

Aftësi për të punuar në grup

Efficient dhe këmbëngulës

Aftësi shumë të mira organizative

   
   
   

Aftësi teknike

Microsoft Office, Excel, Photoshop .

   
   
   
   
   

Leje qarkullimi

Klasa A për motorcikleta dhe B për automobilë

   
   

Anekset

-Diploma e gjuhës angleze lëshuar nga Fakluteti i Filologjisë

-Certifikatë trajnimi nga “Gold Center” për njohuritë kompjuterike

-Certificatë lëshuar nga ISSAT për një trajnim rreth Burimeve Njerëzore: kohëzgjatja 7 muaj

 


       
       

Europass

Curriculum Vitae

   
     

Personal information

   

First name(s) / Surname(s)

Edmond Ahmeti

 

Address(es)

Str. Tirane, Albania

 

Telephone(s)

 Mobile:+355686960194      
     

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     
     
     
     
     

Gender

Male

 
     
     

Work experience

   
     

Jan 2009 – Sep 2010

Jan – Sept2010

Sept 2010 – Oct 2012

Founder of “Proactive” NGO which aims to promote the national law to civil society.

City Park, Albania, Chief Assistant, at Human Resources Department

Toskana Imp-Exp, Company’s Lawyer

 

Oct2012- Jan 2013

Jan 2013 – till now

Jan 2013 – till now

Education and training

Lawyer at Albanian Insurance Byro

Lecturer of Insurance Law and Civil Procedural Law at “Vitrina” University

Attorney in Law at Tirana Bar, License nr_________

 
     
 

High School “Pandeli Sotiri “ Gjirokaster, Albania

 

Title of qualification awarded

2009

2012 – (now on)

Practice of work

2006-2007

2007-2008

2009

Bachelor of Law, ended successfully (Second Level Integrated Diploma).

PhD Candidate on Doctoral School of European University of Tirana, on the Civil branch of Justice. Dissertation theme is: Protection of derivative works from Copyright Law and judicial practice cases related to them

-Eltiona Metani Law Studio

-Julian Kola Law Studio 2007,

  Assistant Lawyer at Zhulien Ristani Law Studio

 

Principal subjects/occupational skills covered

-Civil Law

-Comparative Civil Law

-Civil Procedure

-Labour Law

-Comparative Labor Law

- Bussines Law

 
     

Level in national or international classification

Assistant Lawyer on National Chambers of Lawyers, Tirana Bar section

PhD candidate

 
     

Personal skills and competences

   
     

Mother tongue(s)

Albanian

 
     

Other language(s)

English

Italian

 

Self-assessment

 

Understanding

Speaking

Writing

European level (*)

 

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

 

Language

 

1

English

 

Very good

 

Fluently

 

Very good

 

Very good

Language

 

2

Italian

 

Very good

 

Good

 

Good

 

Good

 

(*) Common European Framework of Reference for Languages

 
     

Social skills and competences

Friendly and polite person. Good enough to incorporate with different cultures and situations.

Resistance on the pressure

Capability of working in group

Creative, efficiencies and hardworking person

Good organizational and communicative skills

 
     
     
     

Technical skills and competences

Microsoft Office, Excel, Photoshop programs .

 
     
     
     
     
     

Driving licence

Class A for motorcycles and B for Automobiles (A & B)

 
     
     

Annexes

-Diploma of English Language, released by the Faculty of Foreign Languages, Tirana (high grade)

-Certificate of Computer Training/computer ability, by “Gold Center”

-Certificate in Human Recources Management (HR), issued by ISSAT Albania for seven months.

-Certificate as Assistant Lawyer, issued by Albanian Bar Association

 
                           

 

 

 

Last Updated on Thursday, 11 July 2013 20:44

More Articles...

 1. Rreth Nesh
ini_set('pcre.backtrack_limit',1000000);